Meteen naar de inhoud

Torenstraat 15 - 2b

5438 AN Gassel

0647020754

Neem contact met ons op

Ma - Vr 9:00 - 17:30

Online altijd geopend

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
1. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.

2. Partijen:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.(Zie ook: Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
b. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

3. Werkprogramma: een formulier waarop de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.

4. Object: het schoon te maken en/of te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair, etc.

Artikel 2 – Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 – Opdrachtbevestiging
1. Nadat door de opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de opdrachtnemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 – Werkzaamheden
1. De werkzaamheden geschieden volgens van tevoren afgesproken en door beide partijen ondertekend werkprogramma.

2. De te verrichten werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de in het werkprogramma/ -rooster aangegeven werkdagen en -tijden. Als op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de bepalingen met betrekking tot toeslagen, zoals vermeld in de CAO voor het schoonmaak- & glazenwassersbedrijf, van toepassing.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking gesteld wordt. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

4. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de opdrachtnemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de opdrachtnemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, goed te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines (indien door opdrachtnemer ter beschikking gesteld) blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de opdrachtnemer eraan mee te werken, dat de opdrachtnemer bedoelde goederen terug kan nemen.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat het personeel van de opdrachtnemer op de in het werkrooster aangegeven tijden toegang heeft tot de schoon te maken objecten/ ruimten. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. De opdrachtnemer zal desgevraagd de namen, voornamen, geboortedata en huisadressen van haar medewerkers ten behoeve van de opdrachtgever, alsmede iedere mutatie in de personeelsbezetting, aangeven.

7. Het personeel van de opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de algemene huisregels, zoals die ook van toepassing zijn voor het personeel van de opdrachtgever.

8. Het personeel van de opdrachtnemer dient een bewijs van goed gedrag aan te leveren aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst en beëindiging
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 2 maanden.

Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
a. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
b. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 6 – Overeenkomsten
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van de in de overeenkomst overeengekomen periode. De eerste 2 (twee) maanden van de overeenkomst zullen wederzijds als proeftijd worden beschouwd. Gedurende deze proeftijd zijn partijen ieder bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

2. Na het verstrijken van de proefperiode hebben beide partijen te allen tijde het recht, om met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, de tussen hen van kracht zijnde overeenkomst tussentijds op te zeggen.

3. Opzegging geschiedt per aangetekend schrijven.

4. Mondelinge afspraken tussen personeel van de opdrachtgever en personeel van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet, dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever zal plaatsvinden 15 dagen na ontvangst van de factuur.

2. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft te voldoen, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn, hem met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften en onverminderd de verder aan de opdrachtnemer toekomende rechten, boven de verschuldigde hoofdsom, de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.

3. Alle kosten, vallende op de inning van enig door de opdrachtgever, volgende deze voorwaarden, aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag gerechtelijk, dan wel buitengerechtelijk zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen.

Artikel 8 Prijs
1. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

2. In de prijs zijn inbegrepen alle personele kosten.

3. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van deze hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde reinigingsmiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

5. Alle kosten van sanitaire middelen en vuilniszakken zijn niet in de prijs begrepen.

Artikel 9 – Wijzigingen
1. Wijzigingen kunnen te allen tijde in onderling overleg in het werkprogramma worden aangebracht.

2. Deze wijzigingen zullen echter eerst uitgevoerd worden na een schriftelijke bevestiging door beide partijen waarbij tevens door de opdrachtnemer een eventuele daarbij behorende prijsaanpassing wordt vermeld.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer verplicht zich haar personeel verzekerd te houden tegen de aansprakelijkheid van alle schade, welke door haar personeel aan gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat. Het schoonmaakbedrijf aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, e.d.

Iedere aansprakelijkheid voor andere schade dan hierboven beschreven worden nadrukkelijk uitgesloten. Niet verzekerd, en daardoor kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld, is gevolgschade zoals het stilleggen van de productie door niet of onvoldoende reiniging en het door keuringsinstanties stilleggen van de productie en de daaruit voortvloeiende schade. Deze risico’s vallen onder het ondernemersrisico van de opdrachtgever. Geen aansprakelijkheid kan de opdrachtnemer ten laste worden gelegd aangaande de staat van technisch onderhoud of bouwkundig onderhoud van gebouwen en machines van de opdrachtgever. Voor het zo nodig op uw verzoek demonteren en monteren van machines kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Wanneer de opdrachtnemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De opdrachtnemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 – Relatiebeding
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Indien zonder toestemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 – Overmacht
1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever niet of niet geheel kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks gedurende tenminste één maand geen recht tot vermindering van de overeengekomen contractprijs voor die periode.

2. Indien de overmacht langer dan de hierboven genoemde termijn duurt, zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen omtrent de contractprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden niet kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen vermindering voor overeengekomen contractprijs voor die periode.

Artikel 14 – Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, tenzij partijen met elkaar overeengekomen, dat de uitspraak gegeven zal worden in vorm van arbitrage, dan wel met kracht van een bindend advies.

 

Naar de inhoud springen